ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ INSTAGRAM με τίτλο:

«Μύρισε Πάσχα

 

Διοργανωτές Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία ELDEK ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ι.Κ.Ε., με έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 188, Τ.Κ 15231, χώρα την Ελλάδα , με Α.Φ.Μ 801006970 (εφεξής καλούμενη ELDEK), με τη συνεργασία της διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία «INCRESCENT LTD», που εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου (οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 17) (εφεξής καλούμενη INCRESCENT) (από κοινού αναφερόμενες και ως «Διοργανωτές»), διοργανώνουν τον κάτωθι Διαγωνισμό στην Instagram σελίδα της ELDEK https://www.instagram.com/morfatcreamy/, με τίτλο «Μύρισε Πάσχα!» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στη σελίδα της ELDEK στο Instagram (https://www.instagram.com/morfatcreamy/).

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής, ακόμα και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, οι δε συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε τυχόν δικαίωμά τους να ζητήσουν αποζημίωση από τους Διοργανωτές για την αιτία αυτή.

Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

H ELDEK διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα με άλλα κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Οι Διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Οι Διοργανωτές θα προσπαθούν πρωτίστως να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

 

Διάρκεια Διαγωνισμού

Η διάρκεια (εφεξής η «Διάρκεια») του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής:

Ο Διαγωνισμός αρχίζει από την Δευτέρα 10/04/2023 και ώρα 12:00 και λήγει την Τρίτη 18/04/2023 και ώρα 23:59.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές (like – comment – tag στο Instagram post του Διαγωνισμού και follow στη σελίδα του Morfat Creamy στο Instagram) που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων  του Διαγωνισμού, όπως ορίζονται ανωτέρω, ενώ μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης αυτού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

Στην περίπτωση συμμετοχών που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αυτές δεν θα λαμβάνονται υπόψη, δεν θα συμμετέχουν στην κλήρωση και ως εκ τούτου γίνεται αποδεκτό ανεπιφύλακτα ότι κανείς δεν αποκτά δικαίωμα ή απαίτηση κατά των Διοργανωτών, ούτε νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού.

Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης του Διαγωνισμού, ο χρόνος ενεργούς αποστολής της συμμετοχής και της λήψης αυτής, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με τον χρόνο αυτό ενδείξεων θα προσδιορίζεται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τους Διοργανωτές και όχι από τις εκάστοτε ενδείξεις των υπολογιστών των συμμετεχόντων.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω των 18 ετών, που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, τα οποία θα επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/morfatcreamy/ και θα κάνουν follow τη σελίδα της Morfat  Creamy στον προαναφερθέν σύνδεσμο, θα κάνουν like στο Post του Διαγωνισμού καθώς και θα αφήσουν το σχόλιό τους κάνοντας tag κάποιον/α φίλο/η τους κάτω από το συγκεκριμένο post του Διαγωνισμού που εμφανίζεται εκεί, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Instagram ενώ η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Instagram και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του έναντι του Instagram σε σχέση με την εκάστοτε προωθητική ενέργεια.

Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιρειών που συμμετέχουν στην ELDEK και οι υπάλληλοι της INCRESCENT, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.

Για την έγκυρη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ένας χρήστης κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική του μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, μπορεί να παραλάβει το δώρο μόνο με την επίδειξη της συγκεκριμένης έγγραφης συγκατάθεσης. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως ρητά αναφέρεται ανωτέρω και οιαδήποτε απόπειρα συμμετοχής πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.

Για την έγκυρη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα πρέπει να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα «Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό» που ακολουθεί.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της ELDEK και της INCRESCENT.

 

Κανόνες του Διαγωνισμού

Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό, αφού πρώτα επισκεφθεί το Διαδικτυακό Τόπο https://www.instagram.com/morfatcreamy/, καλείται να κάνει follow τη σελίδα της Morfat  Creamy στον προαναφερθέν σύνδεσμο, να κάνει like στην ανάρτηση (post) του Διαγωνισμού και να αφήσει σχόλιο κάτω από αυτήν με tag έναν/μία φίλο/η.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού, ως ορίζονται ανωτέρω, και τα σχόλια που δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, δεν περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο, δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δεν δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, δεν αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή ή αποτελούν πιστή αντιγραφή προγενέστερου σχολίου άλλου χρήστη. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα πολλών συμμετοχών στον Διαγωνισμό. Άκυρα θα θεωρηθούν τα σχόλια κάτω από σχόλια άλλων συμμετεχόντων. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

Περαιτέρω, οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν: i. δυσφημιστικές δηλώσεις, ii. απειλές εναντίον οποιουδήποτε ατόμου, επιχείρησης ή ομάδας, iii. οποιαδήποτε επικίνδυνη συμπεριφορά, iv. οποιαδήποτε εμπορική/εταιρική διαφήμιση ή v. οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά, βωμολοχία ή προσβολή των ηθών, ενώ δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές οι οποίες είναι αναληθείς, περιλαμβάνουν περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, προβάλλουν ως αποδεκτές ή προάγουν παράνομες δραστηριότητες, εκθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα, συνιστούν ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα, συνιστούν προσποίηση κάποιου διάσημου, εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια παιδιών, περιλαμβάνουν προτάσεις προσωπικού ή εμπορικού χαρακτήρα ή διαφημίσεις, είναι πολιτικού χαρακτήρα με οποιονδήποτε τρόπο, περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την πνευματική ή φυσική υγεία κάποιου ατόμου.

Οι Διοργανώτριες ουδεμία ευθύνη θα φέρουν σε οποιαδήποτε από τις ως άνω περιπτώσεις, η δε ευθύνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τον συμμετέχοντα.

Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλλουν τους κανονισμούς του Διαγωνισμού και τη χρονική διάρκεια τους οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

Ο κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία αγορά προϊόντος της ELDEK προκειμένου να δηλώσει συμμετοχή σε αυτόν.

Με τη συλλογή και καταχώριση των στοιχείων, η INCRESCENT ή/ και η ELDEK θα προβαίνουν στη δημιουργία μίας μοναδικής ηλεκτρονικής λίστας με τα στοιχεία όλων των Συμμετεχόντων.

 

Κληρώσεις

Η κλήρωση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19/03/2023 και ώρα 12:00.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συλλογής των ονομάτων προφίλ που έχουν συμμετάσχει στον διαγωνισμό και εφόσον πληρούν τα κριτήρια που έχουν οριστεί για την έγκυρη συμμετοχή σε αυτόν, και θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία ηλεκτρονικής/ αυτοματοποιημένης κλήρωσης (η οποία δεν επιδέχεται ανθρώπινη παρέμβαση), στα γραφεία της ELDEK. Η διαφάνεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού διασφαλίζεται από την INCRESCENT μέσω του λογισμικού που κρίνει απαραίτητο για την υλοποίηση της ενέργειας. Η διαδικασία ηλεκτρονικής/ αυτοματοποιημένης κλήρωσης θα έχει επιλογή για πεπερασμένους νικητές ώστε κάθε παίχτης να συμμετέχει μόνο μια φορά στην κλήρωση.

Για τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές και δυο (2) αναπληρωματικοί σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον νικητή ή δεν αποδεχθεί το δώρο του. O νικητής θα ενημερωθεί για την ανάδειξή του, τόσο με απαντητικό σχόλιο στο σχόλιό του κάτω από το post του διαγωνισμού, όσο και με προσωπικό μήνυμα (direct message) στο προφίλ του στο Instagram.

Οι νικητές θα κληθούν να επικοινωνήσουν εντός επτά (7) ημερών από την ανακοίνωση με την ELDEK μέσω email στο [email protected] ή με προσωπικό μήνυμα (inbox message) στον ως άνω διαδικτυακό τόπο και κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοι­κίας, κινητό τηλέφωνο, email), απαραίτητα για την παραλαβή του δώρου.

Οι Διοργανωτές δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι συμμετέχοντες/επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τους Διοργανωτές είναι δυνατό να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας, πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτών, οι οποίες δεν υπέχουν καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος αν τα τηρούμενα από αυτήν στοιχεία καταστραφούν, ολικά ή μερικά.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οι Διοργανωτές ουδεμία σχέση έχουν με το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το Instagram και οι Διαγωνισμοί δεν επιχορηγούνται από το Instagram, ούτε υποστηρίζονται ή διεξάγονται από αυτό, ούτε συνδέονται μαζί του. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε τυχόν αξίωση ή απαίτηση κατά του Instagram που απορρέει από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του ή δεν αποδεχθεί το δώρο, εντός του χρονικού διαστήματος των επτά (7)  ημερών μετά το πέρας της σχετικής ενημέρωσης, ο νικητής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα στο δώρο και ειδοποιούνται οι αμέσως επόμενοι αναπληρωματικοί νικητές κατά την σειρά ανάδειξής τους, βάσει της προαναφερθείσας διαδικασίας ειδοποίησης.

Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των Διοργανωτών μέχρι την ημέρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, οι Διοργανωτές απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές και οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να διαθέσουν κατά την διακριτική τους ευχέρεια το/α δώρο/α που δεν αναζητήθηκε/αν και / ή δεν παραλήφθηκε/αν έγκαιρα από το/ους νικητή/ες, οπότε και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον/ους αντίστοιχο/ους νικητή/ες.

Η ELDEK διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στον δικτυακό της τόπο.

Δώρα διαγωνισμού

Ο πρώτος τυχερός, θα λάβει ένα (1) Φορητό μπλέντερ, μία (1) Τσάντα φαγητού και τρεις (3) συσκευασίες Morfat Creamy και ο δεύτερος τυχερός θα λάβει ένα (1) Σετ παγούρι και κούπα ταξιδιού και τρεις (3) συσκευασίες Morfat Creamy. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Τα ως άνω δώρα του Διαγωνισμού αποτελούν ευγενική χορηγία της ELDEK και δεν υπέχει καμία ευθύνη η Διοργανώτρια εταιρία INCRESCENT προς την απονομή των δώρων αυτών, για την απονομή των οποίων αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η ELDEK.

Παραλαβή δώρων

Το δώρο θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο νικητής.

Κατά την παραλαβή του δώρου, ο δικαιούχος-νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο προκειμένου να προκύψει η ταυτοπροσωπία.

Αποκλεισμός νικητή

Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και σε αυτό της απονομής του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους,
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μετά επτά (7) ημερών από την κλήρωση αποβεί άκαρπη.

(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί προς εξαργύρωσή του μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, ως ορίζεται ανωτέρω.

(στ) σε περίπτωση που ο νικητής δεν δεχθεί  για οποιονδήποτε λόγο να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής του δώρου του ή/και δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών ή δήλωση υπογεγραμμένη από το γονέα /κηδεμόνα του σε περίπτωση νικητή κάτω των 18ετών).

Περιορισμός συμβατικής ευθύνης

Η ELDEK και η INCRESCENT και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Λήξη διαγωνισμού

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και την απονομή του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτών παύει να υφίσταται. Η ELDEK και η INCRESCENT δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για τους Διοργανωτές.

Οι Διοργανωτές συλλέγουν, επεξεργάζονται και διατηρούν μόνο τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες επιλέγουν να δώσουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας).

Οι Διοργανωτές επεξεργάζονται τα στοιχεία των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σχετικούς με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συγκεκριμένα για την διεξαγωγή, την προβολή και την προώθησή του, ως και την παράδοση των δώρων στους νικητές.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι συμμετέχοντες με τη συγκατάθεσή τους, προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον είναι νικητές, για την αποστολή των δώρων τους.

Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι ή εξωτερικοί συνεργάτες των Διοργανωτών που ενεργούν για λογαριασμό της, παρέχοντάς υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των συμμετεχόντων ή/και αναλαμβάνουν για λογαριασμό των Διοργανωτών την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού ή/και διαχειρίζονται την εταιρική ιστοσελίδα και τους εταιρικούς λογαριασμούς της ELDEK στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Διοργανωτές θα διατηρήσουν τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί ο Διαγωνισμός και μέχρι την λήξη της προθεσμίας για την διεκδίκηση των δώρων, ενώ μετά αυτά θα καταστραφούν.

Οι Διοργανωτές διασφαλίζουν τα δικαιώματα των συμμετεχόντων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και φροντίζουν να τους διευκολύνουν για να τα ασκήσουν. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζονται οι Διοργανωτές, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,

β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,

γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,

δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,

ε. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν,

στ. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό πριν την λήξη του έχει τη δυνατότητα αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο [email protected] Σε αυτή την περίπτωση χάνει το δικαίωμά του στην κλήρωση. Στην παραπάνω περίπτωση, θα διακοπεί η επεξεργασία των στοιχείων από τους Διοργανωτές, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με:

Την ELDEK ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ι.Κ.Ε., με έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας,αριθμός 188, Τ.Κ 15231, χώρα την Ελλάδα , με Α.Φ.Μ 801006970, e-mail: [email protected]

Tέλος, εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 210 6475600).

 

Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απονομή δώρων, στο πλαίσιο αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με του Διαγωνισμού και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.